Tag: Pushkar Sarovar

Pushkar Lake View, Pushkar Sarovar, Pushkar

Beautiful Migrant birds over the Pushkar Lake